Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Largs Gaelic Choir

Maoileas Mòr na Guailne (Strathspèidh)

 

Inns dhòmsa cà 'il thu cadal (Strathspèidh)

 

Siud a' rud a thogadh fonn (Ruidhle)

2016 Stornoway Mòd Puirt-a-Beul A308

 

Siud a' rud a thogadh fonn

Inns dhòmsa cà 'il thu cadal

 Maoileas Mòr na Guailne

All Parts Soprano Alto Tenor Bass
Bass Tenor Alto Soprano All Parts
Bass Tenor Alto Soprano All Parts Translation Gàidhlig 1 &2 Gàdghlig 3 & 4 Translation Gàidhlig Translation Link button Return to Song Files