Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Largs Gaelic Choir

(Paisley Mòd 2013 A308 Puirt)

1 - 'S math a dhannsadh Ùisdean Friseal - Strathspèidh

2 - Tha mi dol a dhèanamh banais - Ruidhle

3 - Tha bean agam - Port-cruinn

1 - 'S math a dhannsadh Ùisdean Friseal - Strathspèidh

All Parts Soprano Alto Tenor Bass

3 - Tha bean agam

Translation Translation Translation Gàidhlig Gàidhlig Return to Song Files All Parts Alto Tenor Bass Gàidhlig Sèist & R1 Gàidhlig R2&3 All Parts Alto Bass Soprano Tenor Soprano

2 - Tha mi dol a dhèanamh banais - Ruidhle