Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Largs Gaelic Choir

Photo Page

Govan Mòd 1990 BBC video

Duilleag nan Dealbhan

Stirling Mòd 1987 BBC video

Blairgowrie Mòd 1996

Lochaber

Dingwall Mòd 1991

Skelmorlie Concert 2011

Paisley Gaelic Choir Competition 2012

Lochaber Mòd 2007

Click on an image to enlarge it

Paisley Mòd 2013

2013 trophies

2013 Trophies from left to right

 

An Comunn Silver Baton for the conductor of the winning choir, Paisley Voices Provost Celia Lawson Gaelic Cup, Staffinders Quaich for highest marks in music, John McNicol Memorial Trophy for highest marks in Gaelic, Margrat Duncan Memorial Trophy, The Hugh MacPherson Memorial Quaich (Commun Gaidhealach An Oban), Comunn Gaidhealach An Oban Quaich

166 Viking Festival 2014 164 Viking Festival 2014 165 Viking Festival 2014 163 Viking Festival 2014 169 Viking Festival 2014 (1) 170 Viking Festival 2014

Viking Festival 2014

Oban Mòd 2009

Mod  2014. Friday 17th October. - 109 Mod  2014. Saturday 18th October. - 04 Mod  2014. Saturday 18th October. - 40 Mod  2014. Saturday 18th October. - 71

Inverness Mòd 2014

Friday 16th Oct. 2015   - 064 Friday 16th Oct. 2015   - 044 Saturday 17th Oct. 2015   - 41 12166347_989064817823782_670837744_n 12166613_989375737792690_1819201194_n 12168076_989375881126009_1237769128_n 11696716_989085241155073_694569414_n 12165729_989460881117509_1318362586_n Oban Mòd 2015 BBC video (Abhainn Chluaidh)

Oban Mòd 2015