Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Largs Gaelic Choir

Puirt-a-beul  2014 A308 Mòd Inbhirnis

 

1 - Callum Tàillear, Taigh a' Bhealaich (Srathspèidh)

2 - A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn (Srathspèidh)

3 - Crathadh t' aodaich, a ghaoil (Ruidhle)

4 - 'S ann a' dol a Ghrùlainn (Ruidhle)

Back to Song Files

1 - Callum Tàillear, Taigh a' Bhealaich (Srathspèidh)

All Parts Soprano 1 Alto 1 Alto 2 Tenor Bass Translation Gàidhlig soprano 2

2 - A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn

All Parts Alto Tenor Bass Gàidhlig Soprano Translation

 

3 - Crathadh t' aodaich, a ghaoil (Ruidhle)

All parts Soprano Bass Translation Alto 1 Alto 2 Tenor Gàidhlig All parts

4 - 'S ann a' dol a Ghrùlainn (Ruidhle)

Soprano 1 Alto 1 Alto 2 Tenor Bass Translation Gàidhlig Soprano 2