Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Largs Gaelic Choir

Puirt-a-beul A308 Mòd 2015 Òban

 

Cairistìona Chaimbeul (Srathspèidh)

A chur nan gobhar às a' chreig (Ruidhle)

All Parts Soprano Alto Tenor Bass All Parts Soprano Alto Tenor Bass

Cairistìona Chaimbeul

A chur nan gobhar às a' chreig

Back to Song Files Translation Translation Gáidhlig Gáidhlig