Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Largs Gaelic Choir

Airigh à Chulchinn Alasdair à Gleanna Garadh MacShithich Theid thu null air an fhadhail Gruagach òg an fhuilt bhain Bainais Nighean Mairi Anna An Fhaidhear Muileach

Song files

Miann Cridhe

Faidhleachan òrain

Tìr an Airm 'Se 'n t-eilean uain' Ìleach Soraidh leis an àit' Bi falbh o'n uinneag Ye Jacobites by name Ye Banks and Braes Scots wha hae Auld lang syne Tìr nam beann àrd Fhir a dh' ith am bonnach mòr Tha toll air a' bhàta mhòr An Ròs Air an tràigh The Braes o' Killecrankie Siubhal a'Choire Siònaid NicGumaraid My Heart is Sair Moladh Beinn Dòbhrain Beinn Eadarra Cairistìona nigh'n Eòghainn Tillidh Mi Athchuinge Eilean mo chridh' Ùisdean Friseal Tha mi dol a dhèanamh banais Tha bean agam Bannocks o' bear meal Cànan nan Gàidheal Breisleach Ae fond kiss Cauld blaws the wind Green grow the rashes o Òran do Iain Caimbeul a' Bhanca Calum Tàillear, Taigh a' Bhealaich Crathadh t' aodaich, a ghaoil A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn 'S ann a' dol a Ghrùlainn Dòmhnal an Dannsair Tìr a' Mhurain Cairistìona Chaimbeul A chur nan gobhar às a' chreig Abhainn Chluaidh An t-eilean mu thuath Siud a' rud a thogadh fonn Inns dhòmhsa cà 'il thu cadal Maoileas Mòr na Guailne Ho-rò chan eil cadal orm Òran na Maighdean Mhara Cumha Cruachain A fhleasgaich ùir, leanainn thu Suas leis a' Ghàidhlig Oidhche mhath leibh Eilean Arainn Fada cian ann an stàbull Sguaban Arbhair Tàladh Chrìosta