Còisir Ghàidhlig na Leargaidh Ghallda

Largs Gaelic Choir

Tom's Translations

 

For many years I have been translating Gaelic songs for the choir and for people associated with the choir. I have made a point of making these translations literal rather than lyrical. This often has the effect of making the English text somewhat stilted. The advantage, however, is that the singer can get an idea of the meaning of each line and can see which words should be emphasised. In this way a more polished use of the Gaelic can be obtained and the singer (or conductor) can give a more accurate portrayal of the sense of the song.  Click on a title to bring up PDF file for viewing or downloading.

 

WARNING - My profiency in Gaelic is somewhat less than expert so there may be errors in these translations. If you find any errors please contact me through  tom.colquhoun@btopenworld.com

 

Tom Colquhoun

 

 

 

A fhleasgaich ùir, leanainn thu

A Chuachag nam Beann

A chur nan gobhar às a' chreig

A Mhairead Òg

A Mhàiri bhàn òg

A mhic na circe topanich

A' mhisg a chuir an Nollaig oirnn

A' Bheairt-Fhighe

A' Chailleag Shuaineartach

Abhainn Chluaidh

Air an tràigh

Àirigh a' Chulchinn

Alasdair à Gleanna Garadh

Am Pige Ruadh

An Fhaidhear Mhuileach

An Gille Mòr Foghainteach

An Ròs

An t-Eilean Muileach

An t-Eilean mu thutha

An t-Iarla Diùrach

Athchuinge

 

Banais Nighean Mhàiri Anna

Beinn Eadarra

Bi falbh on uinneag

Birlinn Ghoraidh Chròbhain

Bodaich na h-Odh’

Breisleach

 

Cabar Fèidh

Cailleach Liath Ratharsaidh

Cairistìona Chaimbeul (2003)

Cairistìona Chaimbeul (2015)

Cairistìona nigh'n Eòghainn

Calum Tàilear, Taigh a' Bhealaich

Cànan nan Gàidheal

Casag Lachdunn Ruairidh Ruaidh

Cearcall a’ Chuain

Cha tèid mise, cha tèid mi

Chì mi Bhuam

Cìobairean Taobh Loch Odha

Clachan Ghlinn-da-Ruadhail

Co-Eismealachd

Crathadh t' aodaich, a ghaoil

Creag Ghuanach

Crònan na Maighdean-Mhara

Cuir ’sa Chiste Mhòir mi

Cumha Cruachain

 

Dhiùlt am bodach fodar dhomh

Dòmhnall an Dannsair

Dòmhnall Bàn Mac a’ Mhoirein

 

Eilean beag donn a’ chuain

Eilean M’ Innse Gall

Eilean mo chridh'

 

Fada cian ann an stàbull

Fail ò rò mar dh’ fhàg sinn

Fàilte do’n Eilean Sgitheanach

Fhir a dh' ith am bonnach mòr

French

Fuadach nan Gaidheal

 

Gruagach òg an fhuilt bhàin

Gur Gile mo Leannan

 

Hò mo luran

Hugaibh air nigh’n donn nam meall shuil,

Horò chan eil cadal orm

 

I dal u dal tilg an cuigeal

Iain Ghlinn' Cuaich

Iain Mac 'Ic Fhionghain

Inns dhòmsa cà'il thu cadal

 

Leis an Lurgainn

 

MacShithich

Màili Bheag Òg

Mairead Òg

Maoileas Mòr na Guailne

Mhàiri mhìn mheall-shùileach

Mhnathan a’ ghlinne seo

Mi le m'Uilinn air mo Ghluinn

Miann Cridhe

Moladh Beinn Dòbhrain

Mòr a’ Cheannaich

Mur a bitheadh Dòmhnull

 

'N tèid thu leam mo nighean donn?

'Nam aonar le mo smaointean

Null thar nan eileanan

 

O hì-ri-rì tha e tighinn

O 's i rùn mo chèile bh' ann

O tha’n tombaca daor

O théid mi fhìn le mo ghaol

Och nan och ’s mi fo lèireadh

Oidhche bha leibh

Òran do Iain Caimbeul a' Bhanca

Òran na Maighdean Mhara

 

'S ann a' dol a Ghrùlainn

'S e ’n t-Eilean Uain’ Ìleach

'S e mo bheachd ort, a Bhàis

'S math a dhannsadh Uisdean Friseal

'S tu mo rùn

Sabhal Iain ’ic Uisdean

Sguaban Arbhair

Sìne bhàn

Siònaid NicGumaraid

Siream sìos, Siream suas

Siubhal a' Choire

Siùd a bhalacha’

Siud a' rud a thogadh fonn

Soraidh

Soraidh leis a' breacan ùr

Soraidh leis an àit'

Suas leis a’ Ghàidhlig!

 

Taladh Chriosda

Taladh Chriosta 2

Teann a nall ’s thoir dhomh do làmh

Tha bean agam

Tha mi ’n dùil gun dean mi banais

Tha mi dol a deanamh banais

Tha tigh'nn fodham éirigh

Tha toll air a' bhàta mhòr

Thèid mise ’s tusa màireach

Thèid thu null air an fhadhail

Thoir mo shoraidh thar Ghunnaidh

Thug mi 'n oidhche 'n raoir sunndach

Tillidh mi

Tìr a' Mhurain

Tìr an airm

Tìr nam beann àrd

Tiugainn leam, a rìbhinn òg

Tog orm mo phìob